RAZEM znaczy LEPIEJ (2012-2013)

Projekt realizowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2012-2013

Elektroniczna wersja książki RAZEM lepiej>>>

Celem Projektu jest - poprzez poszerzanie i wykorzystanie "wiedzy komputerowej" w połączeniu z "wiedzą życiową i historyczną" osób „Pokolenia 60+” – zapobieganie ich wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Równocześnie - poprzez zajęcia poprawiające kondycję fizyczną: ruchowe, sportowe - promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie międzypokoleniowej integracji.

Angażując młodych ludzi do prowadzenia szkoleń komputerowych, warsztatów artystycznych czy sportowych stworzono bazę dla międzypokoleniowego zrozumienia i rozwijania ducha wolontariatu zarówno wśród młodych jak i starszych osób. Działające sekcje (Artystyczna, Taneczna, Zespół S@S, Komputerowa, Redakcyjna) poszerzyły obszar działalności, a ich uczestnicy –poprzez udział w odpowiednich szkoleniach- podnieśli poziom swojej wiedzy i umiejętności.

Cele Projektu są realizowane w ramach Działania 2: „Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową” poprzez:

  1. przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej solidarności pokoleniowej
  2. zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla seniorów (różny poziom zaawansowania)
  3. aktualizację informacji w menu „Szkoła @ktywnego Seniora” na stronie internetowej zarządzanej przez TPNK

 

  1. przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów dla uczestników Zespołu poetycko-muzyczno-tanecznego oraz spotkań z trenerem przygotowujących ich do występów dla rówieśników z domów opieki społecznej, klubów seniora, domów kultury
  2. występy Zespołu S@S dla rówieśników w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz w ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury
  3. zorganizowanie edukacyjnej wycieczki z historykiem w celu zbierania i opracowywania materiału do tworzenia prezentacji multimedialnej i książki dotyczących promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego
  4. zorganizowanie warsztatów z malarstwa i sztuki w celu rozwijania pasji i zainteresowań
  5. promowanie zdrowego stylu życia włączając seniorów w działania sportowe ( V Sportowa Olimpiada UTW w Łazach)

 

Projekt realizowany w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora - S@S" we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie

Czas trwania projektu: październik 2012 - czerwiec 2013 rok

Realizacja Projektu została zapoczątkowana w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.