Nasze cele

 • przyczynianie się do pojednania, zrozumienia, zbliżenia między obywatelami polskimi i niemieckimi
 • nawiązywanie i popieranie kulturalnych, naukowych, gospodarczych, towarzyskich i sportowych kontaktów między obywatelami obu państw
 • popieranie więzi między europejskimi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz klubami sportowymi
 • promocja miast polskich i niemieckich
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w obu krajachoraz promowanie "idei uczenia się przez całe życie"
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej
 • wszelkie inne działania służące rozwojowi kontaktów między obywatelami Zjednoczonej Europy

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • organizowanie i współudział w spotkaniach kulturowych, koncertach i wystawach
 • nawiązywanie kontaktów z organizacjami w kraju i zagranicą
 • organizowanie wykładów i imprez informacyjnych
 • nawiązywanie i wspieranie kontaktów europejskich środowisk akademickich i uniwersyteckich
 • prowadzenie oraz współudział w organizacji przedsięwzięć w zakresie: integracji europejskiej, wspomagania rozwoju gospodarczego, edukacji i wychowania, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności charytatywnej, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej organizacje pozarządowe